Plan operational 2017-2018

Temei legal: OMENCS nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar ,
art. 28-36 : Tipul si continutul documentelor manageriale; LEN nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare

PLANUL OPERATIONAL PENTRU ANUL SCOLAR 2017-2018

 

DOMENIUL FUNCTIONAL: 1. DEZVOLTAREA CURRICULARA

Obiective:

O.1- Aplicarea curriculum-ului national si cresterea calitatii procesului de predare-invatare-evaluare

O.2- Elaborarea si personalizarea ofertei educationale in functie de nevoile specifice LTGC

O.3- Imbunatatirea rezultatelor elevilor la examenele nationale, la concursuri si olimpiade scolare

FUNCTIA MANAGERIALA/

OBIECTIVE

 

ACTIVITĂŢI

RESURSE

RESPONSABILITĂŢI/

TERMENE DE  REALIZARE

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ

PROIECTARE SI

ORGANIZARE

Intocmirea rapoartelor de analiza

Elaborarea documentelor de proiectare si organizare a activitatii LTGC

-organizarea ariilor curriculare

-constituirea catedrelor/ comisiilor metodice

-constituirea comisiilor de lucru

Raportul de analiza pentru anul scolar 2016-2017 Director,

Consiliul de administratie

Termen: sept.-oct. 2017

Existenta raportului privind starea  si calitatea invatamantului
Elaborarea planurilor manageriale Elaborarea planurilor manageriale pentru 2017-2018

-aplicarea politicilor educationale ale MEN

Planul managerial al LTGC Directori,

Consiliul de administratie

Termen: sept.-oct. 2017

Existenta planurilor manageriale
Elaborarea graficului

tematicii sedintelor CA si CP

Stabilirea graficului si tematicii CA si CP Planul managerial al LTGC Directori,

Consiliul de administratie

Termen: sept.-oct. 2017

Existenta graficelor, tematica, registrul de procese-verbale
Regulamentul intern- actualizare  si validare Reactualizarea Regulamentului pentru anul scolar 2017-2018 Organigrama si RI Directori,

Consiliul de admn., CP

Termen : sept. 2017

Existenta Regulamentului intern
Elaborarea  Calendarului activitatilor educative si extrascolare Stabilirea activitatilor scolare si extrascolare in functie de Calendarul MEN  si in cadrul parteneriatelor Calendarul de activitati la nivel de minister si municipiu Directori,

Consiliul de administratie, CP,

Consilier educativ

 

Termen: oct. 2017

Nr. cadre did. participante,

Cresterea nr. elevilor

Rezultate  obtinute:

certificate, diplome

Gradul de satisfactie a beneficiarilor

Existenta procedurilor specifice

IMPLICARE/ PARTICIPARE

Identificarea cererii şi nevoilor de educaţie ale beneficiarilor

Aplicarea de chestionare (elevi şi părinţi) pentru oferta curriculara ( CDS) Părinţi, profesori, el.

Chestionare adresate elevilor şi părinţilor

Alocarea timpului necesar unor discuţii cu beneficiarii

Reglementările în vigoare privind organizarea CDS

Comisia pentru curriculum

Director

Director adjunct

Diriginti

 

Termen –  Ianuarie 2018

Alcătuirea unui centralizator al opţiunilor
Identificarea resurselor existente în vederea alcătuirii CDS Dezbateri cu părinţii şi în cadrul comisiilor metodice

-optional de aprofundare in functie de profil

-optional disciplina noua

Profesori

Spaţii şi dotări

Materiale existente

Reglementări în vigoare cu privire la organizarea CDS

Comisiapentru curriculum

Director

Profesori

 

Termen–  februarie  2018

Listarea resurselor existente privind potenţialele opţionale
Dezvoltarea ofertei curriculare Elaborarea de programe pentru disciplinele optionale

 

Cadre didactice

Baza de date

Cursuri de perfecţionare

 

Comisia pentru curriculum

Director

Profesori

Termen–

 februarie – martie2018

Întocmirea unei liste cu abilităţi, competenţe pentru cadrele didactice cu atestate, CDS- discipline noi
Realizarea ofertei şcolii în funcţie de nevoile beneficiarilor şi de resursele existente Avizarea programelor pentru CDS de catre Comisia pentru Curriculum

 

Avizarea planului de scolarizare pentru 2018-2019

Cadre didactice

Baza materială

Director

Comisia pentru curriculum

Termen– martie 2018

Termen – dec.- ian.

Oferta pentru fiecare an de studiu
Pregatirea suplimentara pentru  bacalaureat, olimpiade si concursuri scolare Programul de consultatii pentru bacalaureat Cadre didactice de specialitate Directori ,

Profesori,

Parinti

An scolar 2017-2018cf. calendarului

Programul de pregatire pentru bacalaureat, cls. a XII-a

Modele de subiecte

statistici

DOMENIUL FUNCTIONAL: 2. MANAGEMENTUL INSTITUTIONAL

Obiective:

O.1- Imbunatatirea sistemului de control intern prin elaborarea procedurilor unitatii de invatamant si monitorizarea riscurilor, in cf. cu OSGG nr. 400/2015, cu modificarile si completarile ulterioare (ord. 200/2016)

O.2- Promovarea exemplelor de buna practica, promovarea si aplicarea documentelor educationale elaborate de MENCS

COORDONARE/ MONITORIZARE

Optimizarea folosirii resurselor umane, materiale şi financiare în vederea atingerii scopurilor educaţionale stabilite

 

Asigurarea  continuă  a unei  baze  de  date  electronice,  unice,  pentru  evidenţa personalului didactic auxiliar şi nedidactic  

Baza de date

Secretar-şef  Balaceanu Alina,

Director

Termen – an scolar 2017-2018

 

SIIIR

Monitorizarea,   evaluarea   concluziilor   inspecţiilor   şcolare  tematice,  în  cadrul acţiunilor metodice, în consiliile profesorale, pentru eliminarea eventualelor disfuncţionalităţi,  creşterea performanţelor  şcolare Cf. graficelor de inspecţie  

Director, Director adj.

Termen- an scolar 2017-2018

 

Reglementări legale

  Stabilirea  misiunii  şi  finalităţii  specifice  pentru  liceu,  prin  proiectul  şcolii,  ca urmare a unei analize (de tip SWOT ). Metodologii, analize Director , dir. adj.

Termen- sept, febr.

Analiza SWOT
CONTROL/

EVALUARE

Urmărirea  eficienţei utilizării resurselor    alocate de la nivel naţional şi local

Evaluarea cadrelor didactice şi acordarea calificativelor anuale conform cu fişele de evaluare Fise de autoevaluare/ evaluare RAC, CP, CA

Termen – sept. 2017

Punctaj si calificativ
Evaluarea  personalului  didactic  auxiliar,  a personalului  nedidactic  in raport  cu fisa postului Fise de autoevaluare/ evaluare Resp. departamente, Director, CA

Termen – sept. 2017

 

Punctaj si calificativ

Elaborarea fiselor de post pentru toti angajatii Fisa postului Director

Termen- sept. 2017

Nr. titulari

Nr. suplinitori

Realizarea  contractelor  de muncă in functie de emiterea deciziilor de incadrare de catre I.S.M.B Decizii ISMB Director, Secretar sef

Termen- sept. 2017

Nr. ore incadrare
Asigurarea conditiilor igienico- sanitare Asigurarea conditiilor igienico-sanitare optime pentru activitatea LTGC Diriginti

Personal medical

Reglementari legale

Director

Termen-an scolar 2017-2018

Existenta autorizatiei sanitare

Adeverinte medicale ale elevilor

Asigurarea sigurantei si securitatii in unitatea de invat. Asigurarea sigurantei si securitatii  in spatiile scolare si adiacente acestora Agentii de paza

Plan de masuri

Director, Dir. Adjunct

Termen- permanent

Existenta procedurilor

Regulamentul intern

 

DOMENIUL FUNCTIONAL: 3. DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE

Obiective:

O.1- Aplicarea corecta a legislatiei in domeniul incadrarii, normarii si salarizarii; acordarea de burse pentru elevi

O.2- Cresterea numarului de cadre didactice participante la cursuri de formare initiala sau continua

O.3- Asigurarea fluxului informational  in cadrul sistemului de invatamant prin dezvoltarea gradului  de informatizare a activitatii L.T.G.C.

FUNCTIA MANAGERIALA/

OBIECTIVE

ACTIVITĂŢI

RESURSE

RESPONSABILITĂŢI/

TERMENE DE REALIZARE

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ

CONDUCERE OPERATIONALA

Identificarea nevoilor şi posibilităţilor de formare

Oferta MEN, ISMB si CCD  de cursuri de perfecţionare Conducerea şcolii

Oferta de la MEN, CCD, universităţi

Chestionar adresat cadrelor didactice privind nevoile lor de formare

Centralizatorul opţiunilor beneficiarilor

Conducerea şcolii

Comisia pentru perfecţionarea şi formarea cadrelor didactice

Coordonatorii comisiilor metodice

Termen: sept.-oct.2017

Proces verbal-dezbatere în consiliul profesoral şi comisiile  metodice privind nevoile şi

posibilităţile de formare

Atragerea şi selectarea de personal didactic competent Participarea la simpozioane, sesiuni ştiinţifice, cercuri pedagogice, alte activităţi demonstrative Resursele logistice şi financiare ale şcolii

Poziţia geografică şi reputaţia şcolii

-oferta logistica a sc.

Conducerea şcolii

 

Termen – permanent

Număr mare de candidaţi la concursurile de ocupare a catedrelor vacante
Perfecţionarea şi formarea continuă a cadrelor didactice Participarea cadrelor didactice la cursuri de perfecţionare Ofertele MEN, CCD, universităţi

Dezbateri tematice ale Consiliului profesoral

Activitatea comisiilor metodice

Abonamente la reviste de specialitate

Achiziţionarea de  către  biblioteca şcolii de lucrări ştiinţifice adresate cadrelor didactice

Informaţii obţinute prin Internet

Conducerea şcolii

Comisia de formare şi perfecţionare

Coordonatorii comisiilor metodice

Consiliul de administraţie

 

Termen – permanent

Realizarea de  100% a orelor obligatorii de formare

Nr. intruniri tematice la nivel de comisie metodică

Nr. CD care au participat la cercurile pedagogice

Nr. personalului didactic  participant  la cursurile de formare

Motivarea adecvată a cadrelor didactice Inscrierea cadrelor didactice la concursul pentru acordarea gradatiei de merit Resurse financiare proprii

Prestigiul şcolii

Cabinete şi laboratoare

Consiliul de administraţie

Comisii pe arii curriculare

Conducerea şcolii

Termen– conform calendarului

Monitorizarea  prin  cresterea nr. de asistente lactivităţile realizate de fiecare cadru didactic

 

Îmbunătăţirea rezultatelor elevilor Activităţi demonstrative în cadrul comisiilor metodice şi cercurilor pedagogice

Utilizarea unor strategii participative, centrate pe elev

Ore de meditatii şi consultatii

Resurse financiare proprii

Cabinete şi laboratoare

Baza ogistic existentă

Consiliul de administraţie

Comisii pe arii curriculare

Conducerea şcolii

 

Termen– conform calendarului

Monitorizarea, nr.activităţilor realizate de fiecare cadru didactic

 

Obţinerea de performanţe şcolare Participarea cu elevii la olimpiadele şi concursurile scolare avizate de  ISMB, MEN Resurse financiare proprii

Baza logistica existentă

Cadrele didactice

 

Termen – conform calendarului

Monitorizarea ,  nr. concursurilor şcolare

Acordarea  de recompense, nr. elevilor beneficiari

Dobândirea de competenţe TIC Lectii desfăşurate în laboratorul AEL Resurse financiare proprii

Baza logistica existentă

Cadrele didactice,

Responsabil laborator AEL

Termen – permanent

Nr. discipline in program AEL

Înregistrarea lectiilor AEL si popularizarea acestora

 

Consolidarea deprinderii de  lucru în echipă Realizarea de portofolii, pe grupe de elevi Reteaua internet

Biblioteca scolii

Echipamentul electronic din dotare

cadrele didactice

Termen – permanent

Nr. elevi si nr. proiecte/ mape cu portofolii selectate de către profesorii coordonatori

 

 

 

 

DOMENIUL FUNCTIONAL: 4. ATRAGEREA DE RESURSE FINANCIARE SI DEZVOLTAREA BAZEI MATERIALE

Obiective:

O.1- Cresterea calitatii procesului de invatamant prin identificarea de surse noi de finantare

FCT. MANAG./

OBIECTIVE

ACTIVITĂŢI

RESURSE

RESPONSABILITĂŢI/

TERMENE

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ

CONDUCERE OPERATIONALA

Alcătuirea de strategii de atragere de fonduri

Derularea unor programe/proiecte Scrisoarea de intenţie a şcolii

Cadre didactice şi părinţi

Planul de dezvoltare al şcolii

Baza  de date existentă

Conducerea şcolii, cadrele didactice

 

Termen – permanent

Planul strategic privind obţinerea de resurse financiare

Planul de achizitii

Nr. comitetelor de parinti  interesate de nevoile scolii

Continuarea contractelor pentru obţinerea fondurilor extrabugetare Reînnoirea contractelor de închiriere Contractele existente Directorul

Consiliul Local,Primaria

ISMB, MEN

Termen – octombrie 2017

Fonduri extrabugetare

obtinute

Identificarea surselor de finanţare Discuţii în cadrul consiliul de administratie privind folosirea eficienta a resurselor Instituţii potenţial partenere

Cadrele didactice

Părinţii

Directorul

Cadrele didactice

 

Termen – permanent

Listarea posibilelor surse de finanţare
Încheierea de contracte de sponsorizare Cereri de sponsorizare Instituţii partenere

Consiliul de administraţie

 

Directorul

 

Termen – permanent

Creşterea numărului de contracte şi a fondurilor extrabugetare
CONTROL/ EVALUARE

Gestiunea resurselor financiare în conformitate cu planul de dezvoltare institutionala

Informare  privind gestionarea fondurilor extrabugetare Planul de dezvoltare al şcolii

Consiliul de administratie

Consiliul reprezentntiv al părinţilor

Consiliul de administraţie

Cadrele didactice

Comitetul reprezentativ al părinţilor Termen – semestrial

Atingerea de 100% a obiectivelor din planul strategic
DOMENIUL FUNCTIONAL: 5. PARTENERIATE SI PROGRAME

Obiective:

O.1- Cresterea accesului egal la educatie  a tuturor elevilor prin promovarea si valorificarea diversitatii cultural, prin includerea in programele de activitati educative si extracurriculare, formale si nonformale, actiuni specifice educatiei interculturale

COORDONARE/ MONITORIZARE

Coordonarea si organizarea proiectelor de parteneriat educational

Diseminarea informatiilor si evaluarea derularii proiectelor Sistemul informational

Parteneriate

Logistica

Legislatie

Coordonator proiecte si programe educative

Director

Termen – an scolar

2017-2018

 

Nr. parteneriate

Nr. elevi participanti

Nr. cadre didactice implicate

ORGANIZAREA

Coordonarea  programelor  specifice din domeniul integrării europene, realizarea de parteneriate specifice

Identificarea nevoilor de educaţie ale comunităţii locale şi a posibilităţilor de satisfacere  a acestora, realizarea  proiectelor  în parteneriat  şcoală – comunitate în folosul ambelor părţi Elevi, cadre didactice

Director

Reprezentanti ai comunitatii

Consilier educativ

Director, Director adj.

Diriginti

 

Termen- an scolar

2017-2018

 

Nr. proiecte educative

Nr. activitati in cadrul parteneriatelor

Nr. elevi si profesori implicate in activitati

DOMENIUL FUNCTIONAL: 6. DEZVOLTAREA RELATIILOR COMUNITARE

Obiective:

O.1- Dezvoltarea si valorificarea colaborarii cu partenerii educationali

FCT. MANAG./

OBIECTIVE

ACTIVITĂŢI

RESURSE

RESPONSABILITĂŢI/

TERMENE

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ

CONDUCERE OPERATIONALA

Identificarea potenţialelor instituţii partenere

Întâlniri cu reprezentanţi ai unor instituţii  Poliţia, primăria, ONG, instituţii culturale şi educative Director

Director adjunct

Consilierul educativ

Cadrele didactice

Părinţii

Termen – permanent

 

Centralizarea potenţialilor parteneri, cresterea  numarului

Nr. de intruniri cu comunitatea

Stabilirea de contacte; negociere Realizarea de proiecte de parteneriat Poliţia, primăria, ONG, instituţii culturale şi educative Consilierul educativ

Cadrele didactice

Părinţii

Termen – octombrie 2017

 

Avizarea de către ISMB  a proiectelor propuse, un nr. mai mare fata de perioada anterioara
Planificarea activităţilor comune Şedinţe de lucru cu partenerii Instituţii partenere

Unitatea de invatamant

 

Diriginţii

Directorul adjunct

Consilierul educativ

Coordonatorii de proiecte

Termen –  sept./oct. 2017

 

Nr. de programe de activităţi realizate  de către fiecare clasă şi centralizare la nivelul şcolii
CONTROL/

EVALUARE

Realizarea programelor

Vizite la diferite instituţii

Concursuri

Expoziţii

Acţiuni ecologice

Serbări şcolare

Excursii didactice

Reprezentanţii instituţiilor partenere

Cadrele didactice

Conducerea şcolii

Spaţii de întâlnire

Bază materială

Directorii

Diriginţii

Consilierul educativ

Comisia PSI şi SSM

 

Termen – permanent

Nr. de programe realizate prin respectarea schemei de programe

Atingerea obiectivelor urmărite de fiecare program

DOMENIUL FUNCTIONAL: 7. ELABORAREA SI DISTRIBUIREA MATERIALELOR DE PREZENTARE

Obiective:

O.1- Gestionarea eficienta si transmiterea informatiilor de interes public, in cf. cu Legea 544/ 12.10.2001, privind liberul acces la informatiile de interes public.

FCT. MANAG./

OBIECTIVE

ACTIVITĂŢI

RESURSE

RESPONSABILITĂŢI/

TERMENE

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ

CONDUCERE OPERATIONALA

Identificarea mediilor de distribuire a informaţiilor

Discuţii în cadrul comisiilor metodice şi Consiliului profesoral Cadre didactice

Consiliul scolar al elevilor

Director

Director adj.

Secretar sef

 

Termen: permanent

Specificarea  unui nr. de medii eficiente de distribuire a informaţiilor
Elaborarea planurilor concrete de prezentare a imaginii şcolii Elaborarea fişei de prezentare a unitatii de invatamant Cadre didactice, specialişti

Resurse financiare

Laboratorul de informatică

Responsabilii de promovare a imaginii unitatii de invatamant

Termen: octombrie 2017

Planuri de promovare a imaginii liceului
Realizarea planurilor

(pagina web, site pentru diferite clase)

Selectarea materialelor şi realizarea paginii web şi a celorlalte site-uri online Cadre didactice, părinţi, elevi

Resurse financiare

Laboratorul de informatică

Responsabilii de promovare a imaginii unitatii de invatamant

 

Termen: sem. I- sem. II

Publicarea pe Internet a prezentării liceului

Comunicare online

 

CONTROL/ EVALUARE

Alcătuirea unui plan de evaluare continuă a impactului şi materialelor distribuite

Chestionare adresate părinţilor, elevilor, membrilor comunităţii locale Directorul

Responsabilii de promovare a imaginii unitatii de invatamant

Directorul

Responsabilii  de promovare a imaginii şcolii

Termen: sem. I- sem. II

Nr. chestionare pt.

colectarea datelor

This entry was posted in 3. Documente. Bookmark the permalink.