Plan managerial 2016-2017

Temei legal: OMENCS nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar , art.  28-36 : Tipul si continutul documentelor manageriale; LEN nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare

PLAN MANAGERIAL

2016-2017

 

 

Liceul Teoretic “George Calinescu” Bucuresti  proiecteaza, fundamenteaza si aplica politica educationala a M.E.N.C.S. privind invatamantul preuniversitar. Liceul stabileste obiectivele in concordanta cu prioritatile ministerului privind asigurarea calitatii , accesul la educatie, invatarea continua, diversitatea culturala, standardele europene.

 

PARTEA I   –   Viziune, misiune. Principii si valori

1.Viziunea unitatii de invatamant

Liceul Teoretic „George Calinescu” doreşte să devină un garant al calităţii procesului educaţional, prin formarea continua a cadrelor didactice si crearea unui climat de muncă stimulativ în vederea facilitării dezvoltării individuale a fiecărui tânăr beneficiar al sistemului educaţional , astfel încât să dea sens încrederii şi aspiraţiilor sale, atât pe plan personal, cât şi profesional.

Promovarea unui invatamant de calitate, stimularea creativităţii, munca în echipă, dezvoltarea relaţiilor de colaborare care valorifică experienţa elevilor la nivelul cunoaşterii intelectuale şi estetice, precum şi asigurarea unei bune comunicari strategice interinstitutionale vor oferi tinerilor posibilitatea să se integreze cu succes în viaţa comunităţii.

2.Misiunea şcolii

Liceul Teoretic „George Calinescu” este o institutie publica a carei misiune este de a asigura cadrul propice desfăşurării unui invatamant de calitate, pentru a oferi noi şi importante avantaje educaţionale tinerilor, de a consolida rolul şcolii ca centru de resurse educaţionale pentru comunitate.

Liceul Teoretic ‘George Calinescu” isi reorganizeaza resursele, isi reformuleaza pricipiile pentru a descoperi si a pune in valoare valentele pozitive ale fiecarui elev, oferirea de servicii educationale si pregatirea temeinica intr-un climat placut.

Unitatea scolara oferă şanse egale de educaţie pentru toţi elevii care doresc să-şi dezvolte potenţialul, aptitudinile, capacităţile de adaptare şi orientare în funcţie de interesele, motivaţiile personale.

Misiunea şcolii, concepută ca un set de standarde generale prin intermediul cărora şcoala noastră încearcă să interpreteze şi să răspundă aşteptărilor comunităţii, a fost definită prin implicarea personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, a elevilor, a părinţilor, a partenerilor sociali.

3.Principii si valori

Principiile care stau la baza funcţionării  Liceului Teoretic „George Calinescu”  sunt:

*asigurarea unui învăţământ de înaltă calitate şi promovarea unei strategii orientată spre performanţă şi valori;

*asigurarea şanselor egale la instruire;

*promovarea şi sprijinirea tinerilor talentaţi;

*îmbunătăţirea continuă a relaţiilor cu beneficiarii educaţiei şi a relaţiilor publice;

*întărirea dimensiunii europene a educaţiei;

*asigurarea obiectivităţii faţă de beneficiarii direcţi ai educaţiei, luarea în considerarea opiniilor acestora şi

eficientizarea activităţii Consiliului Elevilor;

*formarea atitudinilor moral – civice necesare pentru a face faţă ameninţărilor la adresa omului şi a

societăţii

Liceul Teoretic „ George Calinescu”  este preocupat de formarea elevilor, descoperirea talentelor, cultivarea şi dezvoltarea acestora pentru obţinerea de performanţe.

Valorile care constituie temelia şcolii fac referinţă la:

Responsabilitateaa duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia, asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni.

Autodisciplina – a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe, impulsuri, a dovedi un comportament adecvat oricărei situaţii.

Perseverenţa – a fi consecvent şi a găsi puterea de a merge mai departe în ciuda dificultăţilor, a eşecurilor personale.

Respectula arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu în ultimul rând, faţă de propria persoană.

Bunătatea – a arăta grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi.

Curajula avea puterea de a face ceea ce este bine şi de a-şi urma propria conştiinţă.

Integritatea a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acţiona onest în gând şi în faptă.

 

PARTEA a II – a  DIAGNOZA MEDIULUI INTERN SI EXTERN

 

ANALIZA DE TIP  PEST(ELA)

 

 

*CONTEXTUL POLITIC

Politica educaţională aplicată în învăţământ la nivelul Liceului Teoretic „George Calinescu”, având la bază principiul descentralizării şi flexibilizării, al descongestionării, se dovedeşte eficientă în dezvoltarea pozitivă a activităţii. La nivelul Municipiului Bucuresti, în urma descentralizării administraţiei publice, comunitatea locală a Sectorului 1 şi-a asumat, in mare parte, rolul de principal sprijin financiar al unităţii de învăţământ, răspunzând, în limita posibilităţilor, solicitărilor managerilor, fiind deschisă unui dialog constructiv.

De asemenea, comunitatea locala are un rol decisiv în realizarea tuturor proiectelor unităţii de învăţământ.

Strategia educatiei vizeaza indeplinirea mai multor obiective:

*cresterea performantei unitatii de invatamant

*asigurarea deprinderilor si competentelor care sa permita dezvoltarea personala, intelectuala si

profesionala din perspective invatarii pe tot parcursul vietii

*stimularea creativitatii si a spiritului antreprenorial

*asigurarea competitivitatii la nivel european si international

*depolitizarea sistemului si promovarea profesionistilor in managementul educational

*cresterea resurselor financiare allocate educatiei, inclusive prin atragerea unor surse de finantare private

*respectarea principiului dialogului social.

 

*CONTEXTUL ECONOMIC

 

La nivelul sectorului, putem vorbi despre o relansare economică în ultimul timp, fapt ce  influenţează pozitiv posibilitatea acordării unor resurse financiare mai mari în invatamant.

Liceul Teoretic ”George Calinescu” a beneficiat de fonduri pentru reabilitarea  infrastructurii si

informatizarea invatamantului din finantare locala, extrabugetara si bugetara in scopul asigurarii unui proces educational de calitate.

Pentru lărgirea bazei didactice a învăţământului, la nivel de unitate şcolară, părinţii au o contributie modesta , datorita nivelului mic al castigurilor lunare in familiile elevilor.

Anual realizam planul de scolarizare, cei mai multi elevi si parinti opteaza pentru continuarea studiilor pe filiera teoretica:  profil real –specializarea matematica-informatica si profil umanist- specializarea filologie.

 

*CONTEXTUL SOCIAL

 

            Obiectivul strategic il reprezinta cresterea calitatii educatiei in general (la nivel de infrastructura, resurse umane si materiale, management institutional), crearea egalitatii de sanse pentru populatia scolara aflata in dificultate.

Se impune dezvoltarea si implementarea sistemelor de evaluare si calificare a competentelor dobandite in contexte informale si nonformale de educatie prevazute de Legea Educatiei Nationale.

In context legal, elevii cu situatie materiala precara beneficiaza de rechizite scolare gratuite, burse de ajutor social, bani de liceu etc.

Existenţa lipsurilor, generatoare de delincvenţă în rândul elevilor, impune reorientarea termenului de educare a personalităţii elevului, insistându-se asupra contracarării efectelor negative .

Eterogenitatea mediilor familiale din care provin elevii generează poziţii diferite faţă de problematica educaţiei, existând şi grupuri de interes care nu o receptează ca pe un adevărat mijloc de promovare socială.

Numai prin eforturile de educaţie, colaborarea cu parintii elevilor, formarea şi instruirea permanentă a adulţilor se vor putea atenua: creşterea şomajului, creşterea alarmantă a violenţei şi a ratei infracţionalităţii,  deprecierea relaţiilor interumane, tendinţa de negare a autorităţii statului şi a instituţiilor sale, atitudinea civică pasivă, excluderea socială.

 

*CONTEXTUL TEHNOLOGIC

 

            Pregatirea elevilor pentru o societate a cunoasterii, a globalizarii informatiilor si a generalizarii tehnologiilor avansate presupune utilizarea maximala a resurselor IT.

La nivelul Liceului „George Calinescu”, există suficiente spaţii pentru activitatea cadrelor didactice şi elevilor, utilate cu aparatura necesară .

Exista 3 laboratoare de informatica dotate cu calculatoare performante conectate la Internet, ceea  ce inseamna ca sunt asigurate conditiile  pentru desfasurarea  in bune conditii a  orelor de informatica , utilizarea softului educational AEL, predarea-invatarea asistata de calculator si dezvoltarea competentelor digitale ale elevilor.

 

*CONTEXTUL ECOLOGIC

 

Liceul Teoretic “ George Calinescu este intr-o zona de protectie sanitara, unde este interzisa orice folosinta sau activitate care, in contact cu factorii externi, ar putea conduce la poluarea/contaminarea factorilor de mediu cu repercusiuni asupra starii de sanatate a populatiei rezidente din jurul obiectivului.

(ordinul MS nr. 119/2014 privind Normele de igiena si sanatate publica ale mediului de viata ).

Prin aplicarea procedurii privind colectarea si selectarea deseurilor, prin actiuni extrascolare “scoala verde”, prin chestionarele de identificare a atitudinii ecologiste elevii sunt responsabilizati si este evidentiata conduita lor ecologica.

La nivelul unitatii de invatamant, activitatile iniţiate şi derulate  nu afectează mediul prin  deşeurile produse în urma procesului educational .

 

*CONTEXTUL LEGISLATIV

 

Baza conceptuala a  prezentului Proiect de dezvoltare institutionala o reprezinta legislatia in vigoare:

*OMENCS nr.5079/ 31.08.2016 privind Regulamentul – cadru de OFUIP

*Legea educatiei nationale nr. 1/ 2011, cu modificarile si completarile ulterioare

*Legea nr. 87/ 2006 privind asigurarea calitatii educatiei , cu modificarile ulterioare

*H.G. nr. 21/ 2007 pentru aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitatilor de invatamant preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodica a unitatilor de invatamant preuniversitar

*H.G. nr. 22/ 2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutionala in vederea  autorizarii, acreditarii si evaluarii periodice a organizatiilor furnizoare de educatie

H.G. nr. 1534/ 2008 privind aprobarea Standardelor de referinta si a indicatorilor de performanta pentru evaluarea si asigurarea calitatii in invatamantul preuniversitar.

Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor din invatamantul preuniversitar

Regulamentul intern al Liceului Teoretic “ George Calinescu” .

 

ANALIZA SWOT

 

DOMENII

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

OPORTUNITATI

AMENINTARI

 C

U

R

R

I

C

U

L

U

M

Implicarea  cadrelor didactice în elaborarea unor auxiliare curriculare, manuale şi mijloace de învăţământ omologate Numar  mic de optionale noi –CDS pentru cls. XI-XII Posibilitatea  pregătirii  elevilor in specialitatile matematica-informatica si filologie cu C.D.S. adecvat. Sistem legislativ instabil, complicat, adesea confuz, restrictiv şi în continuă transformare
Utilizarea echipamentului informatic in procesul de invatamant Metodele moderne de instruire, educare si evaluare sunt cunoscute, dar nu pot fi folosite permanent Posibile modificari ale curriculum-uluineinsotite de acordarea infrastructurii umane si materiale.
Corelarea fondului de carte al bibliotecii cu cerintele curriculum-ului Existenta unui numar mare de absente .  
Servicii educationale de calitate prin rezultatele la examenul de bacalaureat,  participarea la concursuri si olimpiade scolare, premierea
Instrumentele de asigurare a calitatii sunt cunoscute si aplicabile
 Existenta invatamantului cu frecventa redusa
Sistem eficient de monitorizare si evaluare a activitatii.
  

 

R

E

S

U

R

S

E

 

U

M

A

N

E

Cadre didactice bine pregătite din punct de vedere ştiinţific, majoritatea cu experienţă profesională Interesul scazut al unor cadre didactice pentru cunoasterea documentelor de strategie educationala privind asigurarea calitatii in educatie cat si a noutatilor  privind programele structurate pe competente, proiectele de reformă,  aplicarea legislaţiei şcolare, implicând o redusă participare la actul decizional Existenţa unei oferte educationale a CCD/ M.E.N.C.S. de formare/informare a personalului din scoala  prin programe acreditate  Atractivitatea scazuta pentru profesia de cadru didactic din motive financiare si  migrarea cadrelor tinere spre alte domenii
Participarea la cursuri de formare/ dezvoltare profesionala asigura resurse umane cu pregatire manageriala buna (directori, profesori metodisti, cadre didactice calificate superior-mentorat, master in managementul educational, doctorat) Persistenţa formalismului în formarea continuă la nivelul comisiilor metodice din şcoala  Procesul de profesionalizare a carierei didactice 

 

Declin demografic.
Existenţa unui număr de formatori şi metodişti  Lipsa de stabilitate a profesorilor debutanţi  Existenta fondurilor structurale prin proiecte strategice (POSDRU)  
Existenta unei baze de date privind populatia scolara, cadre didactice, normarea, miscarea de personal didactic. Mentinerea unei rate ridicate de absenteism    
    Tinerii se confrunta cu diverse probleme  si nu apeleaza intotdeauna la consiliere scolara .    
  

 

 

 

 

R

E

S

U

R

S

E

 

 

 

M

A

T

E

R

I

A

L

E

Dotarea unităţilor şcolare de învăţământ cu echipament informatic, existenţa unor cabinete specializate dotate cu mijloace multimedia  Nivelul scazut de motivare si de responsabilizare pentru rezultatele muncii Interesul Primariei/CL Sector 1  pentru dezvoltarea bazei materiale şi a infrastructurii liceului din subordine Imposibilitatea unor cadre didactice de a-si plati cursurile de formare/perfect
Reabilitarea infrastructurii şcolare prin fonduri ale administratiei locale  Existenţa unor cazuri de neasumare a responsabilităţii în exercitarea actului managerial Liceul este situat intr-o  zona centrala, accesibila  Inexistenta unui buget planificat acordat formarii profesionale la nivelul institutiei
Finantarea pentru educatie si formarea profesionala prin programul POSDRU  Lipsa de insistenta pentru obţinerea de fonduri pt. dezvoltare instituţională Extinderea utilizarii sistemului AEL la cat mai multe discipline  Finantarea scazuta a invatamantului
  Absenta unei proceduri de monitorizare a exersarii competentelor dobandite de cadrele diactice prin cursurile de formare . Existenţa unor resurse şi posibilităţi de sponsorizare prin relaţii de parteneriat  Cresterea abandonului scolar prin scaderea puterii economice a familiei
  Existenta fondurilor structurale prin proiecte strategice (POSDRU)
  Sprijinirea elevilor provenind din medii sociale defavorizate prin programe guvernamentale.  
  

R

E

L

A

T

I

I

 

 

C

O

M

U

N

I

T

A

R

E

Colaborarea eficienta între toate compartimentele liceului, cu  inspectoratul şcolar, M.E.N.C.S., cu celelalte unităţi şcolare si  universitare; C.C.D. si toti factorii implicati in procesul instructiv-educativ Disfunctionalitati sau comunicare formala, in relatia scoala – familie  Existenţa, la nivelul Consiliului Local/ Primarie  a unor programe de colaborare şi parteneriat  Interesul si implicarea scazuta a parintilor in cunoasterea si rezolvarea problemelor scolii,in calitate  de principali parteneri educationali
Cresterea numarului de  parteneriate educaţionale , de programe specifice şi proiecte incheiate cu partenerii educationali Uneori, circulaţia deficitară a informaţiei şi blocaje în comunicare  Prezenta in Consiliul de administratie a  Primariei si Consiliului Local  Sectorul 1 prin reprezentanti desemnati Insuficienta conştientizare a unor factori de decizie privind priorităţile şi direcţiile de evoluţie necesare în învăţământ.
Implicarea si consultarea permanenta a Consiliului Scolar al Elevilor si cresterea acestuia in viata scolii Uneori, lipsa de colaborare deschisa pe probleme de responsabilitati intre cadrele didactice, directori, p. d.auxiliar. Posibilitatea de informare şi comunicare rapidă cu M.E.N.C.S./ ISMB, prin posta electronica, telefon, fax, e-mail  
Existenta paginii web / site-ul liceului.   Creşterea calităţii parteneriatului social, a iniţiativei private şi a sprijinului comunitar pentru dezvoltarea şi susţinerea actului educaţional.  

 

 

 

 

 

PARTEA a III-a

 STRATEGIA   

 

ŢINTELE (SAU SCOPURILE) STRATEGICE  deriva din misiune si reprezinta intentiile majore care vor fi realizate prin proiect si prin care va fi indeplinita misiunea.

T1: Realizarea cadrului adecvat pentru o educaţie de calitate prin si pentru comunitate

Acest scop vizează  crearea unui spaţiu adecvat cerinţelor de funcţionare pentru instruirea elevilor, prin cooperare  cu autorităţile locale şi comitetele de părinţi consolidând astfel parteneriatul şcoală – comunitate.

T2: Realizarea unui învăţământ axat pe aplicarea metodelor active şi a strategiilor didactice centrate pe elev.

Ţinta strategică aleasa se bazează pe buna formare a cadrelor didactice şi vizează inovaţii didactice pentru adaptarea  la nevoile de dezvoltare personală şi profesională ale elevilor.

 T3:Promovarea dimensiunii europene şi a egalităţii de şanse în educaţia elevilor.

Se resimte nevoia unei flexibilitati in gandire si actiune intr-o societate in continua schimbare. Este necesară introducerea unei dimensiuni europene în educaţie, la toate nivelurile şi facilitarea accesului larg, transnaţional, la resursele educaţionale din Europa.

T4: Utilizarea unui sistem eficient de comunicare

Scopul vizează dotare tuturor compartimentelor cu mijloace de comunicare interne şi interinstituţionale şi adecvarea schimbului de informaţii la ritmul schimbărilor din societatea românească.

T5: Promovarea imaginii unităţii şcolare pe plan local, naţional şi internaţional.          

Acest scop vizează realizarea unei noi imagini a şcolii ca centru de resurse educaţionale şi de servicii oferite comunitatii.

 

 OPŢIUNILE STRATEGICE

 

*opţiunea strategică indică priorităţile în alocarea şi utilizarea resurselor disponibile

*constă în identificarea căilor privilegiate de acţiune, urmată de definirea categoriilor mari de resurse necesare atingerii scopurilor, de stabilirea termenelor şi a etapelor esenţiale în atingerea ţintelor strategice şi de identificare a principalelor rezultate aşteptate

*există patru mari opţiuni strategice, delimitate de domeniile funcţionale primordiale existente : – curriculum, resurse umane, resurse materiale şi financiare, dezvoltare şi relaţii comunitare. Se poate opta pentru dezvoltarea uneia sau a mai multora dintre aceste domenii funcţionale

*reprezintă un element peren al proiectului şi derivă tot din misiunea scolii

*opţiunile strategice sunt selectate pornind de la punctele tari  şi oportunităţile constatate în diagnoză  (ca resurse strategice),dar urmărind şi compensarea slăbiciunilor şi evitarea ameninţărilor

 

 

This entry was posted in 3. Documente. Bookmark the permalink.