Raport de activitate 2016 – 2017

EXTRAS din

RAPORTUL DE ACTIVITATE PRIVIND STAREA SI CALITATEA

INVATAMANTULUI  DIN   ANUL SCOLAR 2016 – 2017

 

RAPORTUL PRIVIND  ACTIVITATEA EDUCATIVA

 DIN ANUL SCOLAR 2016-2017

 

Raport privind activitatea comisiei dirigint ilor, activitatile educative  extrascolare    si    extracurrriculare  ,

activitatea CSE,  Cabinetul de consiliere psihopedagogica

 

La începutul anului scolar s-au realizat documentele specifice de planificare a   activităţii educative: Planul managerial, Programul activităţilor educative extraşcolare şi extracurriculare, Planificarea şedinţelor si lectoratelor cu părinţii, în elaborarea acestora avându-se în vedere:

întocmirea documentelor de lucru ale coordonatorului de programe si proiecte, consultarea dirigintilor in elaborarea planului de activitati in scopul unei bune corelari a temelor propuse  cu cerintele specifice clasei de elevi, finalizarea si prezentarea acestuia dirgintilor;

implicarea unui numar cat mai mare de  diriginţi în activităţi educative   (spectacole,  concursuri, excursii etc.) şi valorificarea acestora din punct de vedere educativ;

atragerea sprijinului părinţilor în vederea realizării unui parteneriat real şcoală-familie;

Activitatea extracurriculară şi extraşcolară s-a bazat pe Programul activităţilor educative primit de la ISMB si reprezentantii diverselor ONG-uri, la care s-au adăugat activităţile proprii, ea desfăşurându-se sub diverse forme.

Activitatea educativa s-a desfăşurat conform planificării calendaristice stabilite impreuna cu  profesorii diriginţi, profesorii de la clase si conducerea institutiei scolare. Profesorii diriginţi au colaborat cu profesorii claselor şi cu elevii aleşi în Consiliul elevilor în vederea prevenirii unor abateri disciplinare. Activitatea educativă  din  anul şcolar 2016-2017 a fost centrată pe formarea la elevi a unor atitudini si comportamente cetăţeneşti raportate la valorile autentice ale democraţiei.

Misiunea cadrelor didactice din liceul nostru conjugă eforturile materiale şi umane ale întregului colectiv prin urmarirea îndeplinirii obiectivelor:

– imbunatatirea procesului instructiv – educativ in toate activităţile desfăşurate cu elevii;

– încurajarea competiţiei, performanţei, progresului şcolar.

 

COMISIA DIRIGINŢILOR

Activitatea comisiei diriginţilor este coordonată de d-l director, profesor Mohora  Florea  si prof. Geicu Lenuta.

Comisia metodică a diriginţilor a fost constituită la începutul anului şcolar 2016-2017 cu un efectiv de 24  cadre didactice.

În  anul şcolar 2016-2017, profesorii diriginţi au urmărit ca prin  activitatea desfăşurată, să materializeze trăsăturile şi principiile consilierii şcolare, văzute ca un proces de dezvoltare şi prevenire, prin optimizarea modului în care elevul relaţionează cu şcoala, profesorii şi colegii. In acest scop, acestia au pus accent, in cadrul orelor de consiliere si orientare, pe  utilizarea unor strategii didactice,  astfel încât elevul să se poată exprima, să poata fi ascultat şi îndrumat eficient;

Comisia diriginţilor şi-a desfăşurat activitatea urmărind să respecte planul elaborat la începutul anului şcolar dar şi să răspundă unor cerinţe, necesităţi ivite ulterior.

Planul de activitate conţine:

1. Studierea programelor şcolare pentru Consiliere si Orientare şi întocmirea planificări   orelor dirigenţie.

2. Stabilirea graficului şedinţelor cu părinţii şi alcătuirea Comitetului de părinţi la fiecare clasă.

3. Stabilirea graficului şedinţelor Consiliului reprezentativ al părinţilor din şcoală şi a tematicii acestora.

4. Stabilirea graficului de asistenţe la orele de dirigenţie.

5. Monitorizarea activităţii Consiliului fiecărei clase.

6. Identificarea copiilor cu probleme psiho-pedagogice şi cu situaţii deosebite în   familie.

7. Informarea şi îndrumarea elevilor şi părinţilor acestora în vederea unei orientări socio-profesionale şi integrări sociale optime.

Programa şcolară pentru Consiliere şi Orientare a fost făcută cunoscută, studiată şi dezbătută de diriginţi. S-a elaborat un sistem comun de întocmire a planificării calendaristice a orelor de dirigenţie . De asemenea s-a elaborat un formular tipizat ce a fost distribuit diriginţilor ce reprezintă un proces verbal întocmit în urma prelucrării la clasă, în prima zi de şcoală, a datelor din Regulamentul intern, Norme de sănătate şi securitate în munca şi Norme de apărare împotriva incendiilor.

Comisia a oferit consultanţă privind programa, planificarea calendaristică şi aplicarea regulamentului şcolar în diferite situaţii concrete, speciale, atunci când a fost solicitată sau când situaţia a impus-o.

Pentru identificarea copiilor cu probleme psihopedagogice şi cu situaţii deosebite în familie, alături de consilierul scolar, şi-a adus aportul şi comisia diriginţilor care a urmărit ca regulamentul şcolar să fie cunoscut şi respectat de toţi diriginţii, iar aceştia, la rândul lor, să facă cunoscute elevilor prevederile regulamentului dar şi condiţiile de acordare a burselor şi a altor ajutoare băneşti oferite elevilor aflaţi în dificultate.

In anul scolar 2016-2017 elevii de liceu din clasele IX – XII au primit manuale scolare gratuite pentru toate disciplinele.

Informarea şi îndrumarea elevilor şi părinţilor acestora în vederea unei orientări socioprofesionale şi integrări sociale optime s-a concretizat în cuprinderea unor teme specifice în cadrul orelor de dirigenţie şi a şedinţelor cu părinţii, în popularizarea condiţiilor de desfăşurare a examenelor de sfârşit de ciclu şcolar şi a variantelor de subiecte publicate de MEN, în distribuirea de materiale vizând oferta educaţională.

În ultima săptămână a  semestrului I si II, an scolar 2016-2017 , s-au desfasurat sedintele  Consiliul clasei  pentru a analiza situaţia la învăţătura şi disciplină a elevilor şi pentru a stabili, de comun acord, în ce situaţii şi în ce măsura trebuie aplicate sancţiuni elevilor. Diriginţii s-au preocupat ca, la finele semestrului , cataloagele să fie complet şi corect întocmite, iar situaţiile disciplinare speciale să fie aduse la cunoştinţa părinţilor.

 

ANALIZA SWOT PENTRU COMISIA DIRIGINTILOR

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE OPORTUNITAŢI AMENINŢĂRI
– întocmirea planificărilor  calendaristice anuale şi semestriale conform cu programa pentru Consiliere si orientare;

-modelele unitare de elaborare a documentelor din portofoliul dirigintelui;

– tematica orelor de dirigenţie concordă cu particularităţile de vârstă, personalitate şi preocupări ale elevilor;

– relaţia foarte buna dintre majoritatea diriginţilor si elevi;

– mulţi profesori diriginţi implicaţi in educaţia moral-civica si sociala a elevilor;

– varietatea mare de activitati extrascolare si extracurriculare organizate.

– cazuri de multe absenţe la anumite ore de curs;

– nerealizarea unei comunicări intre unii profesori si elevi, ceea ce duce la iscarea unor conflicte;

– nerealizarea unui dialog între diriginte şi unii părinţi;

– înregistrarea unor situaţii de slabă comunicare cu colectivul de elevi.

 

– implicarea elevilor in activitati in functie de aptitudinile / inclinatiile personale;

– organizarea unor activităţi extraşcolare care pot duce la realizarea unor legături interumane strânse;

– organizarea şedinţelor cu părinţii pe ani de studiu.

 

– existenţa unui număr foarte mare de tentaţii datorate mediului urban care ii indeparteaza pe elevi de studiu;

– influenţa „grupului” de elevi;

– numărul mare de elevi cu parintii plecati in strainatate  sau situatie materiala nefavorabila.

 

 

  ACTIVITATILE EDUCATIVE SCOLARE SI EXTRASCOLARE

DESFASURATE IN SEMESTRUL I,  SEM. II –  ANUL SCOLAR 2016-2017

 

NR.

CRT.

 

                   CONTINUTUL  ACTIVITATII

 

   TERMEN 

      GRUPUL

        TINTA              

 

  ORGANIZATOR

1.

 

Participarea la activitati cultural- artistice

 

Lunar

 

Clasele IX-XII

 

Profesori diriginti

  2.

 Proiectul –Aventura coolturala , Programul Bucuresti-Orasul-In-Vizibil  

Oct. 2016

 

Cls. XA, XB

 

Prof. Vica Nicoleta

  3.

Promotia 1963 despre Profesorul George Calinescu

Targul de carte  GAUDEAMUS

Participare muzicala la cenaclul  -Cetatea  lui Bucur

1 nov. 2016

16- 20.11.2016

16.11.2016

XIIF,Corul LGC

Cls. IX-XII

Corul LTGC

Coord. Geicu Lenuta

  4.

–  Carti noi in biblioteca

–  Literatura pentru adolescenti – concurs de lectura

–  Prezentare de carte- Tehnici de superinvatare

Sem. I

Dec./ ian. 2017

Nov/dec.

Clasele IX-XII

Cls. De filologie

 

Prof. Sorescu Anusa

/ Biblioteca

Scriitor C.M.Armeanu

5.

Spectacol cultural- artistic la Teatrul C. Tanase Nov. 2016 Cl. XC Prof. Marinescu Greta

  6.

 Concerte de muzica

Festivalul de muzica folk  -Toamna baladelor

 Lunar

5-6 nov. 2016

Cls. de muzica Prof. de muzica

Baron Stela

7.

Activitati traditionale :  Sarbatori de iarna

Colinde, bradut, spectacol

Dec. 2016 Cls. IX- XII Prof. de muzica

Prof. diriginti

8.

Ssustinerea educatiei americane – Richard Bruner, diplomat  

16.11.2016

XB, XIF, XIIA, XIID  

Prof. Rosu Lidia

  9.

Atelier cu tema “Consumul responsabil” – AGENDA 21- Asistenta si programe pentru dezvoltarea durabila 8 nov. 2016

 

 

cl. XD

Coord. de proiect

TataruAndreea –Ag.21

  10.

 Actiuni pentru prevenirea si eliminarea violentei, discriminarii in mediul scolar si promovarea interculturalitatii

Consilierea / prevenirea conduitei deviante :

-consumul de droguri, alcool, tutun ; SIDA ; traficul de  persoane, prostitutia ;

-dezbateri, teste, chestionare

Ziua Nationala fara Tutun

 Sem.I

 

 

26.09.2016

9  nov. 2016

 

 

14.11.2016

Clasele IX-XII

 

 

XIIA

IXF, IXE, IXA

 

 

56 elevi IX-XII

Prof. Diriginti

Com.prev. violentei

Sector 1, DGPMB

Pascale Nicolae

Pricope Ionela

 

Ag. Nation. Antidrog-

Mariana Sambotin

 

11.

Excursie la munte Nov./ dec. IXD, XB Tudor A., Sandulescu

 12.

 Intreceri sportive : baschet, cros,  tenis, sah

 

 Cf. calendar Clasele IX-XII Prof. Panait Alex-dra

Prof. Dinescu George

 13.

 Organizarea concursurilor scolare pe discipline  Semestrul I/II Clasele IX-XII Prof. de specialitate

 14.

 Dezbatere- protectia consumatorului : legislatie si drepturi

Dezbatere – legislatie rutiera, reguli si sanctiuni

 

Semestrial

 

Clasele IX-XII

Prof. diriginti

Consilier educativ

 15.

Activitati in cadrul PARTENERIATELOR incheiate cu : Salvati Copiii, IntegralEdu,  Agentia  Antidrog , Primaria Municipiului Bucuresti, Politia, DGASP, Scoala Postliceala Sanitara Carol Davila, Educativa Semestrial  

Clasele IX-XII

Prof. Diriginti

Consilier ed.

Prof.Geicu Lenuta-consilier scolar

 16.

Simulari in caz de situatii de urgenta : cutremur, incendiu Bisemestrial Clasele IX-XII Comisia PSI si situatii de urgenta

 17.

 PROGRAM  EDUCATIONAL

“consiliere si orientare in cariera”-chestionare, teste

Targul de oferte RIUF- orientarea in cariera

 

Semestrial

Oct. 2016

cl.  XI- XII Consilier scolar

Prof. Diriginti

18.

Targul de oferte educationale Mai 2017 Oferta pentru liceu ISMB & CO.

19.

Concurs Municipal pentru Elevi 13 .04.2017 Pr. III Bondalici Ana, Ganuci Paula, cl. XF Prof. Iorga D.Corina

ISMB, SSC Kretulescu

20.

Concurs literar “Marin Preda” 19.05.2017 Mentiune cl. XF Prof. Iorga Daniela

CN Gh. Sincai

21.

Concurs de filme video “Human Rights” USA Embassy 2016-  2017 Premiul I- XB Coman Vlad Prof. Rosu Lidia

22.

Concursul National  “Mesajul meu antidrog” ,

ed. XIV 2017

30.01.2017

06.06.2017

L.II,  L.III, Diplome participare (4) ANA- Mariana Sambotin

23.

ONSS- Etapa municipala de cros 2016- 2017 L. IV- Mihai Costinel XIID Prof. Panait A.

24.

Cupa Caragiale- Baschet Baieti 2016- 2017 L.I-  Echipa Prof. Panait A.

25.

Concurs “Cine stie olimpism, castiga!” 08.06.2017 L. I- faza municipala COSR- Gh. Sincai,

L. I  -LTGC

Prof. Panait Alex-dra

26.

Ziua Liceului –  invitati speciali : promotia Calinescu – generatia de studenti din 1963 25.05.2017 Elevi din cls. IX- XII Coordonator

Prof. Geicu Lenuta

27.

Saptamana “Scoala altfel” – activitati cf. Calendarului 22- 26.05.2017 Cls. IX-XII Coordonator

Prof. Geicu Lenuta

Intalnire cu dr. Cristian Andrei- programul “Alcoolul nu  te face mare” 23.05.2017 cl. IX- XII Coordonator

Prof. Geicu Lenuta

28.

Parada  si premierea absolventilor 26.05.2017 Cls. a XII- a Prof. diriginti

29.

Balul absolventilor 22.05.2017 Cls. a XII- a Prof. diriginti

30.

Serbarea de sfarsit de an scolar 16.06.2017 Cls. IX- XI Prof. diriginti

 

 

PARTENERIATE, PROGRAME EDUCATIVE EXTRACURRICULARE SI EXTRASCOLARE

LISTA PROTOCOALELOR, ACORDURILOR DE COLABORARE SI A PARTENERIATELOR

ANUL SCOLAR 2016-2017 (SEMESTRUL I, II)

 

NR.

CRT

 

 

PARTENER

BAZA LEGALA/

ACT DE COLABORARE

 

DURATA

TITLUL PROIECTULUI/

OBIECTUL PARTENERIATULUI

 

OBS.

 

1. UNIVERSITATEA BUC.

FAC. DE ADMIN. SI AFACERI

Protocol de colaborare

Nr. 116/ 8.05.2012

8.05.2012

5 ani

Programe de educare si formare Prel. autom.
 

2.

FACULTATEA DE BIOLOGIE Protocol de colaborare

4.04.2012

4.04.2012

Perioada nedeterminata

Oferta educationala a facultatii Prel.

autom.

 

3.

EDUCATIVA ACORD DE PARTENERIAT

(Certificat de apreciere

M.F. DIN 24.10.2011)

2011, 2012, 2013, 2014,

2015, 2016

Proiectul “EDMUNDO”

Informare,Consiliere si Asistenta pentru admitere in strainatate

Prel.

autom.

4. GR. EDUCATIVA ACORD DE PARTENERIAT

Nr.1784/ 23.09.2015

1 an

2016

Proiectul “Studiaza in strainatate” Prel.

autom.

 

5.

REDACTIA CENTRALA

“TEEN PRESS”

Concordat 001/2010

Nr. 487 / 30.03.2010

 

Acord de parteneriat

Redactia  Centrala

”Teen Press” si  ISMB

Incheiat 7.09.2010

Perioada nedeterm.

L.G.C.

 

7.09.2010-

7.09.2011

Promovarea activitatilor cultural-educative  ale liceenilor prin revista “Teen Press”

Promovarea imaginii liceelor partenere

Per.

nedet.

 

6.

ASOCIATIA ASTRONOMICA URANIA Conventie de parteneriat “Pasi spre Univers” An calendaristic

2012, 2013,

2014, 2015,

2016

Activitati educationale, multidisciplinare Prel.

autom.

 

7.

ASOCIATIA YOUNG

INITIATIVE si

BIBLIOTECA METROPOLITANA- FILIALA “ION CREANGA”

 

 

Contract de parteneriat

16.01.2013

 

 

2013, 2014,

2015, 2016

 

 

Proiectul BiblioLounge

 

 

Prel.

autom.

 

7 bis

ASOCIATIA PENTRU DIALOG SI SOLIDARITATE A AVOCATILOR Acord de partenriat

Nr. 1338/ 6.11.2013

6.11.2013

Perioada

nedeterminata

Proiectul „Impreuna sa stopam infractiunile din scoli” Prel.

autom.

 

8.

 

INTEGRAL EDU

Acord de parteneriat

Nr. 1771/ 21.09.2015

12 luni

An scolar

 

Educatie fara granite

Studiaza in strainatate cu IntegralEdu

Prel.

autom.

9. UNIVERSITATEA SPIRU HARET Acord/ Protocol de colaborare

Nr. 589/5.05.2015

4.05.2015

3 ani

Orientarea in cariera

Oferta educationala

3 ani

Prel.

autom.

10. INSTITUTUL FRANCEZ BUCURESTI Conventie de  parteneriat

2.02.2015

2.02.2015-2.02.2016

1 an

Promovarea limbii franceze si  examene DELF si DALF Prel.

prin

acord tacit

11. AGENTIA NATIONALA ANTIDROG Acord de parteneriat

Nr. 491241 / LTGC 1488 / 14.11.2016

AN SCOLAR 2016-2017 Prevenirea consumului de droguri legale , ilegale si a noilor substante cu proprietati psihoactive, Campania antitutun, Concurs Național- Mesajul meu Anidrog etc.  
 

12.

SCOALA POSTLICEALA SANITARA

”CAROL DAVILA”

Acord de parteneriat

Nr. 5615/55/19.10.2016

 

An scolar

2016-2017

 

Educatia pentru sanatate

 
 

13.

 

DGASMB

Acord de parteneriat

Nr. 25041/ 28.10.2016

RC 32/ 11.11.2016 // LTGC

1486/11.11.2016

 

An scolar 2016-2017 Proiectul Youth in EUROPE A Drug Prevention

Programul Tineri in Europa 2016

Consiliere pentru elevi si adulti

 

 
14. FACULTATEA

DE ZOOTEHNIE

Acord de colaborare

22.11.2016

An scolar

2016-2017

Informatii pentru admitere  
15. UNIV. TEHNICĂ  DE CONSTRUCȚII

BUCURESTI

 Acord de parteneriat nr.2014/15.03.2017 An scolar

2016-2017

Oferta educationala a facultatii  
 16. SOCIETATEA STUDENȚILOR   MEDICINĂ,BUCURESTI Acord de parteneriat nr.224/16.03.2017 An scolar

2016-2017

Împreună învingem TBC-ul – proiect educațional pe tema  sănătății  
 17. FAC.  DE SOCIOLOGIE  ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ Acord de parteneriat

nr.  225/21.03.2017

An scolar

2016-2017

Oferta educationala a facultatii  

 

Alte  PROGRAME coordonate de CSE  în care sunt implicați  elevii din liceul nostru, dar fără parteneriate încheiate între instituții, cu ONG-uri, ci doar aprobate si susținute la nivel de ISMB:

 

Org. Salvați Copiii –„Campania Globală pentru Educație”;

– voluntari – elevi cls. IX – XI;

Școala Democrației/ PMB/ ISMB – PROEDUS – elevi din liceu au participat la diverse cursuri de formare, activități de voluntariat;

– „Tabăra elevilor merituoși”- Grecia ,august 2016, august 2017,

– Costinești vară 2016, 2017;

-„Târgul de Ofertă Educațională” ;

„Punte peste timp” – activități în parteneriat- comunitatea școlară a liceului și reprezentanți din ultima generație de studenți ai   marelui om de cultură „George Călinescu”(masă rotundă, dezbateri, spectacole etc.);

Poliția de Criminalitate Bucuresti, Asociația Berarilor, ISMB – Programul „Alcoolul nu te face mare!” – întâlnire cu dr. Cristian Andrei,dezbateri/ diseminare de informații  la nivel de clase, rezolvare chestionare.

 

ACTIVITATEA CONSILIULUI ELEVILOR

În anul scolar 2016- 2017, activitatea Consiliului Elevilor a fost  relativ buna si s-a derulat in conformitate cu Statutul elevului aprobat prin OMENCS nr. 4742/2016 .

Au avut loc  întâlniri ale liderilor clasei in care s-au discutat probleme de organizare (regulamente, reguli, drepturile şi îndatoririle elevilor precizate in Statutul elevului ) şi s-au solicitat, discutat si luat in calcul propuneri din partea elevilor pentru îmbunătăţirea activităţilor existente în şcoală .

Având în vedere rolul care revine Consiliului Elevilor în implicarea activă a acestora în viaţa şcolii, preocuparea de bază, la începutul anului  a fost constituirea Consiliul Elevilor pentru anul şcolar 2016-2017, numiri pentru functia de presedinte, vicepresedinte si directorii de departamente.

Consiliul Elevilor a adoptat o notă de măsuri care a vizat îmbunătăţirea activităţii acestuia pentru anul in curs, accent punandu-se pe problema ridicării nivelului la învăţătură şi disciplină. Pentru acest lucru BCE şi-a stabilit o agendă care  a vizat monitorizarea elevilor problemă, cât şi întărirea legăturilor dintre ei şi Consiliul Profesorilor claselor şi conducerea şcolii.

In general, la întruniri, au fost prezenţi toţi şefii claselor sau adjuncţii lor. Mulţi elevi nu au fost la înălţimea  aşteptărilor, asta pentru că, probabil mulţi dintre lideri nu au fost aleşi după criterii bine definite,  ci după medii, autopropuneri etc. Activităţile extrascolare desfăşurate la propunerile făcute de elevi au fost bine reprezentate.

Cf. OMENCS NR. 5079/2016., Consiliul  Scolar al Elevilor are reprezentant in Consiliul de Administratie cu drept de vot (Letzner Ana Maria- cl. XIIF- an scolar 2016-2017).

 

ACTIVITATEA  CABINETULUI DE CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA

In scoala functioneaza Cabinetul de consiliere  scolara din 2005 si este in al 13-lea an.

In cadrul  cabinetului d-na prof. consilier scolar a realizat activitati de consiliere individuala a elevilor si a parintilor, ca si activitati de consiliere de grup.

S-au realizat teste de interese profesionale si teste de personalitate, stima si increderea in sine la nivelul cls. a XII-a (2 clase). Au fost tinute activitati in parteneriat, cu diverse ONG-uri pe teme de Orientare Scolara si Profesionala- EDMUNDO, INTEGRAL.

Prezentarea ofertei  educationale si vizite in universitati : Universitatea Politehnica, Scoala Postliceala Carol Davila etc.

S-au realizat fise de caracterizare ale elevilor cu un comportament care necesita supraveghere si au fost observati.

Activitatile  desfasurate in anul scolar 2016-2017 au abordat urmatoarele tematici:

  • autocunoasterea in relatie cu sistemul de valori;
  • relatia elev – familie;
  • adaptarea elevului la mediul scolar;
  • Probleme emotionale in raport cu profesorii-colegii-familia;
  • Stil de viata sanatos;

La nivelul clasei au fost  desfasurate activitati care au avut ca tematica: violenta juvenila,stima de sine,comunicare si relationare, absenteismul, factor de regres scolar, fara violenta in scoala noastra, stil de viata sanatos- colaborare in parteneriat cu DGASMB, cu ANA si reprezentanti ai Politiei Municipiului Bucuresti/sector 1.

Prof. Geicu Lenuta  este coordonator de proiecte şi programe educative extracurriculare şi extraşcolare,  membru in comisia CMBRAE de elaborare a metodologiei si testelor de evaluare psihosomatica  pentru  admiterea  prescolarilor in clasa pregatitoare si clasa I.

 

PLAN DE MASURI

Planurile de activitate pentru anul scolar 2016-2017 au   avut în vedere şi includerea următoarelor măsuri pentru eliminarea punctelor slabe si prevenirea eventualelor probleme care pot aparea.

 

NR.

CRT.

 

OBIECTIV

 

MĂSURI

 

RĂSPUNDE

 

TERMEN

 

 

 

 

1.

 

 

 

Pregătirea elevilor la nivelul standardelor de calitate.

Adaptarea strategiilor didactice la nevoile educaţionale ale elevilor si imbinarea activitatilor curriculare cu cele extracurriculare  

Cadre didactice

 

Permanent

Întocmirea graficului de pregătire suplimentară a elevilor şi urmărirea modului de realizare. Responsabili de catedră  

15 Martie

Implicarea mai activă a familiei în viaţa şcolii. Comitetul de

părinţi

Permanent
Îndrumarea şi controlul activităţii didactice si al activitatilor extrascolare Conducerea.

Resp. de catedră

Conform

graficului

 

 

 

2.

 

 

 

Îmbunătăţirea stării

disciplinare a

elevilor.

Intensificarea acţiunilor educative privind prevenirea violentei in scoala Responsabil cu

Activitatea ed.

Cf.plan de

activitate

Colaborarea cu Poliţia de Proximitate

şi cu alte instituţii abilitate.

Responsabil cu activitatea ed. Cf. Protocol de

colaborare

Informarea şi implicarea mai activă a

familiei în prevenirea abaterilor

disciplinare a elevilor.

Comisia diriginţilor

Psiholog şcolar

Permanent
Monitorizarea stării disciplinare şi

aplicarea sancţiunilor conform

regulamentului.

Comisia diriginţilor

Psiholog şcolar

Când este

cazul

 

3.

 

Diversificarea

strategiilor didactice

Perfecţionarea cadrelor didactice prin cursuri pentru utilizarea tehnologiilor didactice moderne şi a învăţării centrate pe elev. Responsabil cu

perfecţionarea

Cf. ofertă CCD, alte institutii abilitate
Activităţi metodice la nivel de catedre

precum lecţii deschise, interasistenţe etc.

Responsabili de

catedră

Cf. plan de

activitate

 

 

4.

Monitorizarea şi

controlul activităţii

pentru creşterea

calităţii procesului

instructiv-ed.

Îndrumarea şi controlul activităţii

instructiv educative.

 

Conducere

 

Permanent

Monitorizarea şi evaluarea activităţii

personalului în concordanţă cu

rezultatele obţinute

 

Conducere

 

Permanent

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.