DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN ( ANALIZA S.W.O.T. )

            Diagnoza mediului intern:

Puncte tari:- cadre didactice bine pregătite din punct de vedere ştiinţific, majoritatea cu experienţă profesională, inclusiv managerială;- existenţa unui număr  mare de cadre didactice calificate, cu gradele didactice II, I şi master;- existenţa unui număr de formatori şi metodişti ;- perfecţionarea majorităţii cadrelor didactice prin stagii de formare în specialitate, management şcolar, activitate de mentorat, iniţiere în utilizarea calculatorului;- implicarea  cadrelor didactice în elaborarea unor auxiliare curriculare, manuale şi mijloace de învăţământ omologate de M.E.C.T.S.-cadre didactice, membre în comisii de evaluare ;                           – participarea elevilor si obtinerea de premii la concursurile şi olimpiadele şcolare;- rezultate bune obţinute la examenele de bacalaureat ;- grad înalt de adaptabilitate şi flexibilitate a ofertei de formare ;- interes crescut al unor cadre didactice şi elevi pentru angrenarea în proiecte locale,  naţionale şi internationale;- dotarea unităţilor şcolare de învăţământ cu echipament informatic, existenţa unor cabinete specializate dotate cu mijloace multimedia;- buna colaborare între toate compartimentele liceului, cu  inspectoratul şcolar, M.E.C.T.S., cu celelalte unităţi şcolare si  universitare;Casa Corpului Didactic si toti factorii implicati in procesul instructiv-educativ.

-  parteneriate educaţionale locale,  europene, interscolare, prin programe specifice şi proiecte încheiate la nivelul unităţii şcolare;

- reabilitarea infrastructurii şcolare prin finantare extrabugetara, locala si republicana;

- existenţa  învăţământului cu frecventa redusa;

- corelarea fondului de carte al bibliot. cu noul curriculum.

Puncte slabe:- insuficienta informare a multor cadre didactice asupra noutăţilor privind aplicarea proiectelor de reformă în învăţământ şi legislaţiei şcolare, implicând o redusă participare la actul decizional;- cadru restrâns de resurse financiare  pentru motivarea cadrelor didactice;- existenţa unor cazuri de neasumare a responsabilităţii în exercitarea actului managerial;- reticenţa faţă de nou şi schimbare a unor cadre didactice;- persistenţa formalismului în formarea continuă la nivelul comisiilor metodice din şcoala;-  existenţa unor elevi cu note mici la examenul de bacalaureat;- rată încă ridicată a absenteismului şi a abandonului şcolar ;- insuficienta colaborare a părinţilor cu şcoala;- uneori, circulaţia deficitară a informaţiei şi blocaje în comunicare;- insuficienta preocupare pentru informare şi documentare a unor cadre didactice şi manageri în vederea obţinerii de fonduri europene nerambursabile pentru dezvoltare instituţională;

- insuficienta implicare a comunităţii şi organelor locale pentru asigurarea condiţiilor sociale  necesare stabilităţii cadrelor didactice ;

- slaba comunicare şi colaborare a  unităţii şcolare cu agentii economici;

- lipsa de stabilitate a profesorilor debutanţi;

 

 

             Diagnoza mediului extern:

Oportunităţi:- existenţa unei oferte educationale a. CCD/ M.E.C.T.S. de formare/informare a personalului din scoala  prin programe acreditate;- existenţa, la nivelul Consiliului Local a unor programe de colaborare şi parteneriat;- prezenta in Consiliul de administratie a  Primariei Sectorului 1 prin reprezentanti desemnati;- interesul Primariei Sector 1  pentru dezvoltarea bazei materiale şi a infrastructurii liceului din subordine;- posibilitatea  pregătirii  elevilor in specialitatile matematica-informatica si filologie cu C.D.S. adecvat;-liceul este situat intr-o  zona centrala, accesibila;- introducerea şi utilizarea sistemului AEL;- posibilitatea de informare şi comunicare rapidă cu M.E.C.T.S./ISMB, prin posta electronica;- procesul de profesionalizare a carierei didactice;- creşterea calităţii parteneriatului social, a iniţiativei private şi a sprijinului comunitar pentru dezvoltarea şi susţinerea actului educaţional;- existenţa unor resurse şi posibilităţi de sponsorizare prin relaţii de parteneriat;

- sprijinirea elevilor provenind din medii sociale defavorizate prin programe guvernamentale.

 

Amenintari :- sistem legislativ instabil, complicat, adesea confuz, restrictiv şi în continuă transformare;- slaba motivaţie financiară a personalului şi migrarea cadrelor tinere spre domenii mai bine plătite;- nivelul scăzut al resurselor bugetare, combinat cu lipsa de experienţă la nivelul consiliilor locale privind specificul finanţării unităţilor de învăţământ;- insuficienta conştientizare a unor factori de decizie (consilii locale, societăţi comerciale, sindicate, părinţi, elevi, cadre didactice) privind priorităţile şi direcţiile de evoluţie necesare în învăţământ;- situaţia socio-economică precară a familiilor din care provin unii copii/elevi/tineri;- insuficientă conştientizare a părinţilor copiilor/elevilor/tinerilor privind rolul lor de principal partener educaţional al   şcolii;- diminuarea efectivelor de elevi, ca urmare a indicelui scăzut de natalitate;
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.