Documente manageriale

RAPORTUL DE ACTIVITATE

PRIVIND STAREA SI CALITATEA INVATAMANTULUI PENTRU ANUL SCOLAR 2020 – 2021

Posted in Uncategorized | Comments Offon RAPORTUL DE ACTIVITATE

Regulament intern elevi

 STATUTUL ELEVULUI – OM nr. 4742/2016, LEGEA EDUCATIEI  NR. 1/ 2011 cu modificarile si completarile ulterioare 

   

 

Posted in Uncategorized | Comments Offon Regulament intern elevi

Plan operational 2017-2018

Temei legal: OMENCS nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar ,
art. 28-36 : Tipul si continutul documentelor manageriale; LEN nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare

Continue reading 

Posted in 3. Documente | Comments Offon Plan operational 2017-2018

Plan managerial 2017 – 2018

 

Temei legal: OMENCS nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar , art.  28-36 : Tipul si continutul documentelor manageriale; LEN nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare

 

Continue reading 

Posted in 3. DocumenteUncategorized | Comments Offon Plan managerial 2017 – 2018

Raport de activitate 2016 – 2017

Continue reading 

Posted in Uncategorized | Comments Offon Raport de activitate 2016 – 2017

RAEI 2016-2017

Raportul Anual de Evaluare Interna pentru anul scolar 2016-2017.

RAEI ACTUALIZARE 2017

Posted in Uncategorized | Comments Offon RAEI 2016-2017

Plan managerial 2016-2017

Temei legal: OMENCS nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar , art.  28-36 : Tipul si continutul documentelor manageriale; LEN nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare

Continue reading 

Posted in 3. Documente | Comments Offon Plan managerial 2016-2017

Plan operational 2016-2017

Continue reading 

Posted in 3. Documente | Comments Offon Plan operational 2016-2017

Raport de activitate 2015 – 2016

Continue reading 

Posted in 3. Documente | Comments Offon Raport de activitate 2015 – 2016

PLAN MANAGERIAL AN ȘCOLAR 2014 – 2015

BAZA  CONCEPTUALĂ

ARGUMENT

VIZIUNE

MISIUNE

DIAGNOZA MEDIULUI INTERN SI EXTERN (ANALIZA S.W.O.T.)

ANALIZA NEVOILOR EDUCAȚIONALE SI DE FORMARE (ANALIZA P.E.S.T.E.)

OBIECTIVE GENERALE

OBIECTIVE SPECIFICE

ȚINTE STRATEGICE

PRIORITĂȚI MANAGERIALE

 

 

 

                     Discutat in C.P. 7.X.2014

                        Aprobat C.A 8.X.2014

                                                                                                                                                   Prof. F.Mohora                                                         

 

 

 

 

1. BAZA  CONCEPTUALĂ

 

Acest Plan Managerial unic este conceput în conformitate cu următoarele acte normative:

*Legea educatiei nationale nr.1/2011 cu modificari si completari ulterioare

* Ordinul MECTS nr. 6143/2011 privind evaluarea anuală a activității personalului didactic si didactic auxiliar,  Standarde de evaluare

* Ordinul MECTS nr. 5562/ 7.10.2011  privind sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile

*ORDIN nr. 5547 din 6 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar

*Ordinele, notele, notificările şi precizările Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovarii

*Programul de Guvernare , capitolul Politica în domeniul Educaţiei.

*Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar.

O.M.Ed.C. nr. 4925/08.09.2005 cu privire la Regulamentul de organizare şi funcţionare a  unităţilor de învăţământ preuniversitar.

*Raportul  privind starea învăţământului în LICEUL TEORETIC ”GEORGE CALINESCU” în anul şcolar 2013/2014

*Calendarul şi  Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat 2015 şi anexele, OMEN nr. 4430/29.08.2014, publicat in MO, Partea I nr. 651 din 4.09.2014

*LEGE nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii în educatie

 

 

2. ARGUMENT

 

                Integrarea României în Uniunea Europeană adaugă o nouă dimensiune şi noi provocări, oportunităţi şi cerinţe activităţii din domeniul educaţiei şi formării continue.

Se doreşte ca România să fie un partener în domeniul educaţiei şi formării profesionale la nivel european şi să depună toate eforturile posibile pentru diminuarea decalajului existent între ea şi celelalte state membre.

Aceasta se poate realiza prin: stimularea cercetării în domeniul dezvoltării şi aplicării de noi tehnologii ale informaţiei şi comunicării, crearea şi menţinerea unui cadru de reglementări şi standarde generatoare de concurenţă prin stimularea dezvoltării de aplicaţii şi conţinut în paralel cu sprijinirea iniţiativelor care  încurajează şi permit participarea benefică a tuturor cetăţenilor Europei la societatea informaţională.

Prezentul Plan Managerial este elaborat pentru asigurarea calităţii procesului instructiv-educativ si in concordanta cu noile cerinţe ale integrării invatamantului preuniversitar romanesc in Spaţiul European al Invatamantului in 2014 – 2015.

Premisa fundamentala a Planului managerial este aceea ca invatamantul trebuie sa joace un rol fundamental in consacrarea unei economii globale (global economy), a unei societati globale a cunoasterii (knowledge society) si a unei societati a invatarii pe tot parcursul vietii       ( lifelong learning society ).

In acest context, invatarea pe tot parcursul vietii (engl. lifelong learning) trebuie abordata ca o necesitate obiectiva impusa de tranzitia catre o economie si o societate bazate pe cunoastere, perfectionarea continua a capitalului uman devenind factor hotarator in crearea bogatiei si cunoasterii, in progresul durabil al omenirii, în scopul dezvoltării durabile, creşterii productivităţii si competitivităţii, al creării de noi locuri de muncă şi al susţinerii progresului societatii.

Cel mai important factor de schimbare este capacitatea de a inova, precum si disponibilitatea de a coopera, de a interconecta activitati performante si competitive din sfera cunoasterii, din economie, din viata comunitatii.

Invatamantul poate indeplini aceasta misiune daca elevul care parcurge invatamantul obligatoriu invata pentru a raspunde urmatoarelor tipuri de finalitati: invata pentru a sti, invata pentru a face, invata pentru a fi, invata pentru a trai in comunitate. 

Astfel, invatamantul poate constitui o premisa a incluziunii sociale active, in contextul schimbarilor economice, sociale si politice care se petrec pe continentul european.O zona europeana deschisa a invatamantului aduce cu sine o multime de avantaje, in conditiile respectarii diversitatii, dar presupune eforturi continue in vederea inlaturarii barierelor si pentru dezvoltarea unei retele de invatamant care sa stimuleze interculturalitatea, mobilitatea trans-europeana si cooperarea.

Construcţia unui învăţământ de calitate reprezintă prioritatea Liceului Teoretic”George Calinescu” din Bucuresti, sector 1.

 

 

3.  VIZIUNEA

 

                   În contextul integrării României la Uniunea Europeană, Liceul Teoretic „GeorgeCalinescu”doreşte să devină un garant al calităţii procesului educaţional, urmărind aplicarea corectă a politicilor educaţionale elaborate de M.E.N. prin formarea continua a cadrelor didactice si crearea unui climat de muncă stimulativ în vederea facilitării dezvoltării individuale a fiecărui tânăr beneficiar al sistemului educaţional , astfel încât să dea sens încrederii şi aspiraţiilor sale, atât pe plan personal, cât şi profesional.

Promovarea unui invatamant de calitate, modern si flexibil, stimularea creativităţii, abandonarea stilului rigid şi nedemocratic în relaţiile profesor-elev, munca în echipă, dezvoltarea relaţiilor de colaborare care valorifică experienţa elevilor la nivelul cunoaşterii intelectuale şi estetice, în sens pedagogic, precum şi asigurarea unei bune comunicari strategice interinstitutionale vor oferi un model de progres educaţional, generator de cetăţeni activi şi productivi, apţi să se integreze cu succes în viaţa comunităţii.

 

4. MISIUNEA

                Liceul Teoretic „George Calinescu” este o institutie publica a carei misiune este de a asigura cadrul propice desfăşurării unui invatamant de calitate, pentru a oferi noi şi importante avantaje educaţionale tinerilor  prin transformarea  unitatii scolare intr-un locas de cultură şi civilizaţie, de a consolida rolul şcolii ca principală instituţie de educaţie şi învăţământ, ca centru de resurse educaţionale pentru comunitate, de a asigura educaţiei o calitate europeană prin procesul de învăţământ, de a forma elevii ca viitori cetăţeni, activi şi creativi, capabili să se integreze pe piaţa muncii şi într-o societate dinamică de tip european.

 

 

5. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN ( ANALIZA S.W.O.T. )

               Diagnoza mediului intern:

 

Puncte tari:

-ocuparea optima a spatiului existent;

– cadre didactice bine pregătite din punct de vedere ştiinţific, majoritatea cu experienţă profesională, inclusiv managerială;

– existenţa unui număr  mare de cadre didactice calificate, cu gradele didactice II, I şi master;

-profesori autori de manuale , auxiliare curriculare, colaboratori ai Serviciului National de Evaluare;

– existenţa unui număr de formatori şi metodişti ;

– perfecţionarea  cadrelor didactice  în specialitate, management şcolar, activitate de mentorat, utilizarea programului AEL;

– implicarea  cadrelor didactice în elaborarea unor auxiliare curriculare, manuale şi mijloace de învăţământ omologate de M.E.N.

-cadre didactice, membre în comisii de evaluare ;                           – participarea elevilor si obtinerea de premii la concursurile şi olimpiadele şcolare;

– rezultate bune obţinute la examenele de bacalaureat ;

– grad înalt de adaptabilitate şi flexibilitate a ofertei de formare ;

– interes crescut al unor cadre didactice şi elevi pentru angrenarea în proiecte locale,  naţionale şi internationale;

– dotarea unităţii şcolare de  cu echipament informatic, AEL, existenţa unor cabinete specializate dotate cu mijloace multimedia;

– buna colaborare între toate compartimentele liceului, cu  inspectoratul şcolar, M.E.N., cu celelalte unităţi şcolare si  universitare;Casa Corpului Didactic si toti factorii implicati in procesul instructiv-educativ.

–  parteneriate educaţionale locale,  europene, interscolare, prin programe specifice şi proiecte încheiate la nivelul unităţii şcolare;

– reabilitarea infrastructurii şcolare prin finantare extrabugetara, locala si republicana;

– existenţa  învăţământului cu frecventa redusa;

– corelarea fondului de carte al bibliot. cu noul curriculum.

Puncte slabe:

– insuficienta informare a multor cadre didactice asupra noutăţilor privind aplicarea  legislaţiei şcolare, implicând o redusă participare la actul decizional;

– resurse financiare reduse  pentru motivarea cadrelor didactice;

– existenţa unor cazuri de neasumare a responsabilităţii în exercitarea actului managerial;

-motivarea uneori slaba din partea elevilor;

– persistenţa formalismului în formarea continuă la nivelul comisiilor metodice din şcoala;

– rată încă ridicată a absenteismului  ;

– insuficienta colaborare a părinţilor cu şcoala;

– uneori, circulaţia deficitară a informaţiei şi blocaje în comunicare;

– insuficienta preocupare pentru informare şi documentare în vederea obţinerii de fonduri europene nerambursabile pentru dezvoltare instituţională;

– slaba comunicare şi colaborare a  unităţii şcolare cu agentii economici.

 

 

     Diagnoza mediului extern:

Oportunităţi:

– existenţa unei oferte educationale a. CCD/ M.E.N. de formare/informare a personalului din scoala  prin programe acreditate;

– existenţa, la nivelul Consiliului Local a unor programe de colaborare şi parteneriat;

– prezenta in Consiliul de administratie a  Primariei si Consiliului Local Sectorul 1 prin reprezentanti desemnati;

– interesul comunitatii locale  pentru dezvoltarea bazei materiale şi a infrastructurii liceului din subordine;

– posibilitatea  pregătirii  elevilor in specialitatile matematica-informatica si filologie cu C.D.S. adecvat;

-liceul este situat intr-o  zona centrala, accesibila;

– utilizarea sistemului AEL la toate disciplinele;

– posibilitatea de informare şi comunicare rapidă cu M.E.N./ISMB, in forma  electronica;

– procesul de profesionalizare a carierei didactice;

– creşterea calităţii parteneriatului social, a iniţiativei private şi a sprijinului comunitar pentru dezvoltarea şi susţinerea actului educaţional;

– existenţa unor resurse şi posibilităţi de sponsorizare prin relaţii de parteneriat;

– sprijinirea elevilor provenind din medii sociale defavorizate prin programe guvernamentale.Amenintari :

 

– sistem legislativ instabil, complicat, adesea confuz, restrictiv şi în continuă transformare;

– slaba motivaţie financiară a personalului şi implicarea  redusa in activitati cu elevii;

– nivelul scăzut al resurselor bugetare, la nivelul consiliilor locale pentru  finanţarea liceului;

– insuficienta conştientizare a unor factori de decizie (consilii locale, societăţi comerciale, sindicate, părinţi, elevi, cadre didactice) privind priorităţile şi direcţiile de evoluţie necesare în învăţământ;

– situaţia socio-economică precară a familiilor din care provin unii elevi;

– insuficientă conştientizare a părinţilor elevilor privind rolul lor de principal partener educaţional al   şcolii;

– diminuarea populatiei scolare si riscul nerealizarii planului de admitere in liceu.

6. ANALIZA NEVOILOR EDUCAŢIONALE  SI DE FORMARE

 

Realizarea unei analize adecvate a nevoilor constituie premisa reuşitei oricărui proiect educaţional. Deşi anumite nevoi pot apărea pe parcursul procesului, este important ca pregătirea planificată să abordeze nevoile deja identificate.

Pe lângă analiza S.W.O.T. prezentată în capitolul anterior, realizăm:

 

Analiza P.E.S.T.(E.):

 

Politicul:

Politica educaţională aplicată în învăţământ la nivelul Liceului Teoretic „George Calinescu”, având la bază principiul descentralizării şi flexibilizării, al descongestionării, se dovedeşte eficientă în dezvoltarea pozitivă a activităţii. La nivelul Municipiului Bucuresti, în urma descentralizării administraţiei publice, comunitatea locală a Sectorului 1 şi-a asumat, in mare parte, rolul de principal sprijin financiar al unităţii de învăţământ, răspunzând, în limita posibilităţilor, solicitărilor managerilor, fiind deschisă unui dialog constructiv.

De asemenea, comunitatea locala are un rol decisiv în realizarea tuturor proiectelor unităţii de învăţământ.

 

Economicul:

La nivelul sectorului, putem vorbi despre o relansare economică în ultimul timp, fapt ce  influenţează pozitiv posibilitatea acordării unor resurse financiare mai mari în invatamant.

Liceul Teoretic ”George Calinescu” a beneficiat de fonduri pentru reabilitarea  infrastructurii si

informatizarea invatamantului din finantare locala, extrabugetara si bugetara in scopul asigurarii unui proces educational de calitate.

Pentru lărgirea bazei didactice a învăţământului, la nivel de unitate şcolară, părinţii au o contributie modesta , datorita nivelului mic al castigurilor lunare in familiile elevilor.

Socialul:

 

Existenţa lipsurilor, generatoare de delincvenţă în rândul elevilor, impune reorientarea termenului de educare a personalităţii elevului, insistându-se asupra contracarării efectelor negative .

Eterogenitatea mediilor familiale din care provin elevii generează poziţii diferite faţă de problematica educaţiei, existând şi grupuri de interes care nu o receptează ca pe un adevărat mijloc de promovare socială.

Numai prin eforturile de educaţie, colaborarea cu parintii elevilor, formarea şi instruirea permanentă a adulţilor se vor putea atenua: creşterea şomajului, creşterea alarmantă a violenţei şi a ratei infracţionalităţii deprecierea relaţiilor inter-umane, tendinţa de negare a autorităţii statului şi a instituţiilor sale, atitudinea civică pasivă, excluderea socială.

În  context legal, elevii cu situaţie materială precară vor beneficia de rechizite şcolare gratuite în anul şcolar 2014/2015, burse sociale, bani de liceu, burse de merit, burse de studii.

Tehnologicul:

 

La nivelul Liceului „George Calinescu”, există suficiente spaţii pentru activitatea cadrelor didactice şi elevilor, utilate cu aparatura necesară .

Trei  laboratoare de informatica dotate cu calculatoare , conectare la Internet, imprimante, copiatoare, scanner , dotare ce permite desfasurarea  in bune conditii a  orelor de informatica si actualizarea permanenta a cunostintelor de catre elevi si profesori.

Ecologicul:

 

La nivelul Liceului Teoretic „George Calinescu”, activitatile iniţiate şi derulate de unitatea scolara, nu afectează mediul prin  deşeurile produse în urma procesului educational .

7. OBIECTIVE GENERALE

 Oferta politică a guvernului în domeniul educaţiei este construită în jurul următoarelor obiective majore:

*acces egal şi sporit la educaţie;

*calitate ridicată a educaţiei şi pregătirea societăţii bazate pe cunoaştere;

*descentralizarea şi depolitizarea sistemului educativ;

*transformarea educaţiei în resursă de bază a modernizării României;

*considerarea investiţiei în capitalul uman ca investiţia cea mai profitabilă pe termen lung ;

*combinarea eficientă a educaţiei de elită cu educaţia generală;

*compatibilizarea europeană şi scoaterea învăţământului românesc din izolarea din ultimii ani;

*dezvoltarea instituţională a educaţiei permamente ;

Liceul Teoretic „George Calinescu” îşi propune, în concordanţă cu politicile educaţionale promovate de către M.E.N, realizarea acestor obiective generale adaptate la specificul  unitatii scolare.

 

8. OBIECTIVE SPECIFICE

               Obiectivele specifice urmărite, precum şi acţiunile specifice ce vor fi întreprinse de Liceul Teoretic „George Calinescu”  în anul şcolar 2014 – 2015, precum şi responsabilii şi orizontul de timp se găsesc în planul operaţional,  Anexa  a  Planului Managerial,  care cuprinde urmatoarele  domenii functionale : Proiectare, Organizare, Conducere operationala, Monitorizare.Evaluare.Control,Motivare, Implicare, Formarea si dezvoltarea profesionala si personala, Formarea grupurilor.Dezvoltarea echipelor, Negocierea si rezolvarea conflictelor, Comunicare si informare, Parteneriat.

 

9. ŢINTE STRATEGICE

Dezvoltarea instituţională

Liceul Teoretic „George Calinescu” ca institutie  educationala isi propune :

*Sa-si dezvolte propria strategie prin diagnoza si feed-back, prin planificarea actiunilor, prin implementarea si prin evaluare cu sens constructiv;

*Sa motiveze;

*Sa acorde consultanta;

*Sa sprijine initiativele cadrelor didactice si elevilor;

*Sa promoveze valoarea;

*Sa initieze si sa dezvolte parteneriate interinstitutionale;

*Sa evalueze punand accent pe dezvoltare

Prezentul Plan Managerial se fundamenteaza pe manangementul participativ, caracterizat de motivare prin comunicare, delegare si considerare.

*Trecerea de la management la leadership ca viziune centrată pe performanţa elevilor

*Întărirea capacităţii instituţionale prin servicii adresate elevilor şi cadrelor didactice: orientare, consiliere, mediu şcolar sănătos, servicii de asistenţă medicală etc.

*Creşterea importanţei etosului şcolii în dezvoltarea instituţională

*Dezvoltarea parteneriatului educaţional

*Accesarea fondurilor structurale

Asigurarea calităţii invatamantului

             Redimensionarea laturii educative intra , extra-curriculare şi extraşcolare; educaţia non-formală şi informală la nivelul şcolii:

*Monitorizarea şi evaluarea curriculumului naţional pentru aria curriculară Consiliere şi orientare

*Dezvoltarea spiritului antreprenorial, a creativităţii, a adaptabilităţii şi a transferabilităţii cunoştinţelor în situaţii noi

*Educarea elevilor în spirit civic şi al valorilor societăţii democratice

*Asigurarea respectării drepturilor copiilor şi tinerilor

*Monitorizarea aplicării Legii 35/2007

*Aplicarea şi monitorizarea aplicării Strategiei de reducere a fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ

*Derularea programelor de prevenire şi combatere a abandonului şcolar, a consumului de drog şi alcool, a alimentaţiei nesănătoase, de prevenire SIDA

*Promovarea şi valorificarea diversităţii culturale în educaţie:

*  susţinerea programelor educaţionale care promovează valorile interculturale

*  introducerea educaţiei interculturale ca dimensiune transversală la nivel                 curricular

Consolidarea capacităţilor instituţionale la nivel local pentru  promovarea de micro-politici şi programe de dezvoltare, pentru un management  educaţional  performant

*Formarea personalul  pentru :

– management educaţional la nivelul  unitatii scolare

– managementul clasei

– finanţare

*Autoevaluare/ evaluare obiectivă

–    surse si instrumente pentru culegerea datelor

–    criterii si indicatori de evaluare

*Formarea şi dezvoltarea resurselor umane:

–    analiza de nevoi de formare

–    programe de formare profesionala

 

10. PRIORITĂŢI MANAGERIALE

*Asigurarea accesului egal si sporit la educatie prin:

*Cresterea ratei de participare la toate nivelurile de educatie din invatamantul preuniversitar

*Sprijinirea accesului la studiile obligatorii de 10 ani pentru cei care abandoneaza scoala/                                                                                                                                    absolventii de gimnaziu.

*Diversificarea ofertei de servicii educationale pentru copii cu nevoi speciale

*Asigurarea sanselor egale in educatie pentru copiii cu cerinţe educationale speciale ( CES); cresterea participarii acestora la educatie.

*Adecvarea serviciilor educationale la nevoile copiilor si elevilor supradotati si a celor capabili de performanta inalta.

*Stimularea  completarii/ terminarii  educatiei aferente nivelelor de invatamant obligatoriu  in vederea asigurarii sanselor egale in viitor.

*Asigurarea calităţii invatamantului in perspectiva pregatirii pentru o societate si economie bazata pe cunoastere prin:

*Cresterea calităţii si eficientei educatiei din perspectiva pregatirii pentru o societate bazata pe cunoastere si in vederea promovarii  dezvoltarii durabile:

  1. Abordare curriculara adecvata formarii pentru societatea bazata pe cunoastere si dezvoltare durabila.
  2. Interdisciplinaritate si cross-curricularitate.
  3. Materiale suport.
  4. Abordare extracurriculara.

*Monitorizarea, evaluarea, optimizarea calităţii procesului instructiv- educativ

  1. Evaluare institutionala.
  2. Analiza rezultatelor si elaborarea planurilor de imbunatatire.
  3. Abordare curriculara creativa
  4.  propuneri de imbunatatire a politicilor educationale.
  5. Crearea unor sisteme de stimulente diferentiate pentru elevii si profesorii performanti.

*Dezvoltare institutionala;

*Redimensionarea laturii educative

 

 

DIRECTOR,

PROFESOR MOHORA FLOREA

Septembrie,  2014/pp

TOP